Home » ทำความรู้จักกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ก่อนอบรม จป.บริหาร

ทำความรู้จักกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ก่อนอบรม จป.บริหาร

by Shannon Bishop
94 views
1.ทำความรู้จักกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ก่อนอบรม จป บริหาร

รู้จักกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ จป.บริหาร

เมื่อใดก็ตามที่ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ได้รับการปรับตำแหน่งขึ้นเป็นระดับบริหารสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ คือ ต้องเข้ารับการอบรม จป.บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ 3 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

ใครหลายๆ คน อาจจะสงสัย ทำไมหลายๆ กิจการต้องแต่งตั้ง จป.บริหาร นั่นก็เพราะว่ากฎหมายกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

2.บังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการเช่นห้างสรรพสินค้ามีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการแต

ซึ่งบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน หรือกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การผลิตการซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง การขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง สถาบันทางการเงิน สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ การกีฬา สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ และกิจการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการแต่งตั้ง จป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) ทุกระดับ ล้วนมีความสำคัญต่อองค์กร สำหรับ จป.บริหาร เองก็เช่นเดียวกัน พนักงานระดับผู้บริหารคนใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่ง จป ด้วย น่าจะทราบข้อมูลกันดีว่าต้องไปอบรม จป.บริหารเสียก่อน ถึงจะปฏิบัติตามหน้าที่ได้ แต่ก่อนจะอบรมอยากให้ทุกท่านมาทำความรู้จักและเข้าใจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับนี้กันให้มากขึ้นก่อน

จป.บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร คือ พนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป และผ่านการอบรม จป.บริหารมาแล้ว อย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องเป็น จป.หัวหน้างานมาก่อน) หากกิจการนั้นๆ ไม่มีพนักงานระดับบริหาร ผู้ที่ต้องมาเป็น จป.ระดับนี้จะต้องเป็นนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการเป็นโดยตำแหน่ง

หัวข้อการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร

โดยหลักๆ แล้วจะประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา 

  1. หมวดวิชาที่ 1 ก็คือ การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  2. หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และ
  3. หมวดวิชาที่ 3 คือ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

หน้าที่ของ จป.บริหาร

จป.บริหาร มีความสำคัญต่อองค์กรไม่น้อย เพราะ

  1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
  4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ความสำคัญของ จป.บริหาร

3.ความสำคัญของ จป.บริหาร

สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เพราะฉะนั้น จป.บริหารมีความสำคัญต่อองค์กรแน่นอน โดยมาตรา 13 ในพรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 กำหนดไว้ว่า “ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่ายงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ”

และในมาตรา 56 จากพรบ.ฉบับเดียวกัน กล่าวไว้ว่า นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากข้อมูลทางด้านบนอธิบายได้ง่ายๆ คือ กิจการตามทางกระทรวงฯกำหนด จะต้องมี จป.บริหาร หากไม่มีถือว่านายจ้างทำผิดกฎหมาย มีโทษติดคุก ปรับเงินหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยทีเดียว

เมื่ออ่านกันมาถึงตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้หลายคนเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหารกันมากขึ้น สำหรับใครที่ถูกแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนี้ ก่อนเข้าอบรม จป.บริหาร ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลกันดู เพื่อที่จะเตรียมตัวกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลังอบรมเสร็จเรียบร้อยและเข้ามาทำงานแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยสูงที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทความล่าสุด

©2024  Designed and Developed by Meredithmandel